Ograniczenia w ruchu okresie długiego weekendu majowego 2017
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniu: • 30 kwietnia 2017 roku od godziny 18:00 do godziny 22:00, • 1 maja 2017 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00, • 2 maja 2017 roku od godziny 18:00 do godziny 22:00, • 3 maja 2017 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00, obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Niektóre wyjątki: § 3. 1. Przepisy nie mają zastosowania do: 1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami; 2) pojazdów biorących udział w: a) akcjach ratowniczych, b) akcjach humanitarnych, c) usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, d) usuwaniu awarii; 3) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.