Komunikat dot. wzmożonych działań kontrolnych w zakresie przewozu rzeczy i osób na terytorium RP
Służba Celna informuje, że w pierwszym kwartale 2014 roku będą miały miejsce zintensyfikowane działania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów regulujących wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy i osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mając na uwadze mogące wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu w okresie zimowym, wzmożonej kontroli będą podlegały między innymi zezwolenia wymagane na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy i osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przestrzeganie przez kierowców przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku. Ponadto kontrolą będą objęte upoważnienia do kierowania pojazdami zarejestrowanymi za granicą. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa na drogach szczegółowej kontroli będą również podlegały wykonywane przez zagranicznych przewoźników przewozy pojazdami nienormatywnymi, czyli pojazdami lub zespołami pojazdów, których naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, albo których wymiary lub masa wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym, których przewóz jest dozwolony tylko pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zezwolenia.