Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - potencjał rozwoju przez lata?
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) działa na terenie kilku województw. Rozciąga się na obszarze 1323,10 ha, w tym: 472,3664 ha w województwie pomorskim, 620,5763 ha w kujawsko-pomorskim, 208,4 ha w zachodniopomorskim oraz 21,8883 ha w wielkopolskim. Każdy podmiot działający w tym rejonie, może korzystać z systemu zwolnień podatkowych, partycypować w programach Unii Europejskiej stworzonych z myślą o rozwoju przedsiębiorczości na tych obszarach oraz korzystać z obsługi inwestycyjnej, gwarantującej realizację inwestycji w ciągu pół roku od jej rozpoczęcia. Podstrefa Gdyńska Podmioty działające w obrębie strefy mogą korzystać z systemu zwolnień podatkowych z tytułu ponoszenia kosztów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowo, jednym z głównych atutów regionu pomorskiego jest jego strategiczne położenie geograficzne. W regionie krzyżują się dwa kluczowe dla ruchu tranzytowego, europejskie szlaki komunikacyjne: - Korytarz IA (Helsinki – Tallin – Ryga – Kaliningrad – Gdańsk), czyli odgałęzienie Korytarza I (Helsinki – Tallin – Ryga – Kowno – Warszawa). - Korytarz VI (Gdańsk – Katowice – Żylina), będący kluczowym połączeniem między Skandynawią a Europą Środkowo-Wschodnią oraz południową. Znaczącą rolę w obsłudze tak rozbudowanego łańcucha pełnią porty w Gdańsku i Gdyni. To właśnie w tych ośrodkach zaczyna swój bieg autostrada A-1, bez której trudno byłoby sobie wyobrazić sprawny ruch tranzytowy z północy na południe kraju. Na południe odchodzą też ważne z perspektywy obsługi Korytarzy linie kolejowe E65 oraz CE65. Zwiększenie potencjału i zapowiedź nowych inwestycji Powiększenie strefy o obszary należące do byłej Stoczni Gdynia oznacza, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna koncentruje działania na liczących 8 hektarów terenach kupionych od zarządcy procesu kompensacyjnego. Infrastrukturę tego obszaru tworzy m.in. budynki biurowe, stara kotłownia, budynki o charakterze produkcyjnym i linie kolejowe. Plany zarządu Strefy Ekonomicznej zakładają budowę układu drogowego, łączącego byłą stocznię z systemem dróg miejskich oraz nadzór i koordynację rozwoju przestrzennego terenów stoczniowych. Teresa Kamińska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej chce stworzyć centrum biurowo-konferencyjnego, które będzie obsługiwało funkcje przemysłowe i usługowe na postoczniowym terenie, który został nazwany Bałtyckim Portem Nowych Technologii. W założeniu teren po dawnej Stoczni Gdynia SA ma przydawać prestiżu każdej firmie, która zdecyduje się ulokować tam swoją siedzibę. Już teraz na przeprowadzkę zdecydowały się przedsiębiorstwa powszechnie rozpoznawane w branży stoczniowej (m.in. Crist, Gafako i Stocznia Nauta). Administracja PSSE zagospodarowuje zakupiony teren. Trwa przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz zakończyła się modernizacja budynku biurowego. - Prowadzimy od roku proces rewitalizacji zdegradowanych terenów przemysłowych po dawnej Stoczni Gdynia SA. Przeprowadziliśmy wszystkie niezbędne inwestycje infrastrukturalne - budowę nowych sieci wodno- kanalizacyjnej i deszczowej. Dzięki naszym staraniom operator sieci elektrycznej - firma Energa - buduje nowy Główny Punkt Zasilania, który zapewni dostawy energii elektrycznej dla firm działających na terenach postoczniowych. Nowa infrastruktura umożliwia inwestorom działanie w komfortowych warunkach, podwyższa wartość ich terenów, a nawet samych firm. Zwiększają się ich możliwości - informuje Teresa Kamińska, prezes PSSE. Kolejną kluczową dla inwestorów sprawą jest gruntowna modernizacja budynku dawnego zarządu Stoczni Gdynia - biurowca G-330 Akwarium. Pracami modernizacyjnymi zajęła się Korporacja Budowlana Doraco. - Pierwsze firmy wprowadzą się do budynku w lutym , po uzyskaniu stosownych odbiorów i pozwoleń. Wszystkie podmioty, które nabyły teren na obszarze dawnej stoczni, mają do swojej dyspozycji powierzchnię biurową dostępną w bardzo atrakcyjnej cenie – podkreśla Teresa Kamińska, prezes PSSE. Charakter lokacji wiąże się z firmami, które zdecydowały się na kontynuowanie swojej działalności właśnie na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Przemysłowej. Są to w głównej mierze przedsiębiorstwa produkcyjne, stawiające na innowacje. Profil działalności większości z nich jest powiązany z branżą offshore, zwłaszcza technologią rozwijającą morską energetykę wiatrową (np. Crist, buduje jednostki umożliwiające montaż wież wiatrowych, Energomontaż buduje elementy wież takie jak stacje transformatorowe, a Gafako realizuje konstrukcje stalowe dla potrzeb rynku offhore). Są też nowi inwestorzy, tacy jak HG Solutions czy np. Hydromega - dobrze rozwijająca się polska firma, która wygrała przetarg na opracowanie studium wykonalności projektów Programów Strategicznych na rzecz obronności i bezpieczeństwa w obszarze „Rodzina bezzałogowych platform lądowych (BPL) do zastosowań w systemach bezpieczeństwa i obronności państwa”. Efektem prac firmy jest rodzina pojazdów specjalistycznych z napędem hydrostatycznym: Lewiatan, Dromader, Marek, Boguś, oraz podwozie gąsienicowe przeznaczone dla pojazdów specjalnych. Takie podmioty dzięki swojemu zaangażowaniu, potencjałowi i możliwościom, które zapewnia strefa, zmieniają tereny postoczniowe w świetnie prosperującą nową dzielnicę przemysłową Gdyni. Likwidacja starej, zdewastowanej infrastruktury była elementem, który wiązał się z dodatkowym wysiłkiem. Budynki zlokalizowane na tym terenie znajdowały się w bardzo zróżnicowanym stanie technicznym. Dzięki współpracy strefy z Urzędem Miasta Gdyni, udało się przygotować plan rozwoju tej części miasta. Znalazło to wyraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym przez radę miasta. Założenia dokumentu znakomicie korespondują z planami strefy oraz poszczególnych inwestorów. Jak dotychczas 9 dużych przedsiębiorstw (GCT, Euromal, Crist, Energomontaż Północ, Gafako, Stocznia Remontowa Nauta, Vistal -Euro-Cynk), ulokowało swoje siedziby i obiekty produkcyjne na obszarze Bałtyckiego Portu Nowych Technologii. Dodatkową powierzchnią, którą może udostępnić nowym firmom Bałtycki Port Nowych Technologii są powierzchnie biurowe, oddane w budynku Akwarium. Na wynajęcie czeka jeszcze 30% powierzchni budynku, czyli kilka tyś m2. Tak jak na terenach dawnej stoczni, istnieje również możliwość ubiegania się o zezwolenie, wynikające z działalności w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Są to korzyści podatkowe. Prócz tego strefa oferuje możliwości korzystania z usług konsultacyjnych w zakresie rozwoju działalności i usługi doradcze w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Przyszłość Władze Gdyni od początku zdawały sobie sprawę o znaczeniu terenów postoczniowych dla rozwoju miasta i całego sektora przemysłowego w Polsce. Przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego zakłada m.in. przejęcie przez miasto i modernizację ulicy Przelotowej, która zapewni dodatkowe zaplecze transportowe i komunikacyjne, ulokowanym na terenie strefy firmom. Dzięki modernizacji węzła drogowego (w tym ulicy Przelotowej), inwestorzy będą mieli możliwość uzyskania znacznie większej przepustowości dostaw materiałowych, dla poszczególnych podmiotów działających w obrębie strefy. Gdynia jest miejscem nierozerwalnie związanym z gospodarką morską. W wyniku przedsięwzięć strefy, możliwy jest bardziej dynamiczny rozwój firm działających w tej branży. Strefa zapewnia pomoc w zakresie rozwoju infrastruktury, zaplecza oraz w kwestiach technologicznych. Musimy pamiętać o tym, w jakiej sytuacji zastaliśmy tereny dawnej Stoczni Gdynia. Dzięki aktualnemu spojrzeniu na zagospodarowanie postoczniowych terenów, firmy osiągnęły zakładane profity biznesowe, a w tej części miasta udało się stworzyć wiele nowych miejsc pracy. Aktualnie do Rady Ministrów RP trafił projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w którym wydłuża się jej funkcjonowanie do dnia 31 grudnia 2026r. By w pełni wykorzystać potencjał nowych terenów przemysłowych, potrzebne jest pozyskanie dalszych środków na rozwój infrastruktury.