Bezpieczne ferie 2013
Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie pod numerem tel. 089 533 46 16, za pośrednictwem faksu pod numerem tel. 089 537 14 10 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@witd.olsztyn.pl. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie wniosków z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Ponadto na terenie Olsztyna przy ul. Leonharda będzie funkcjonował stały punkt kontroli autobusów obsługiwany przez funkcjonariuszy Policji i inspektorów transportu drogowego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-14:00. Z uwagi na dużą liczbę autobusów wyjeżdżających z terenu województwa oraz konieczność skierowania do ich kontroli dużej liczby inspektorów, prosimy o zgłaszanie się wycieczek wyjeżdżających z Olsztyna bezpośrednio na ul. Leonharda. W przypadku zainteresowania przez organizatorów wypoczynku grup dzieci i młodzieży przeprowadzeniem pogadanek przez inspektorów transportu drogowego nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Inspekcji Transportu Drogowego, prosimy kontaktować się z naczelnikiem wydziału inspekcji pod nr tel. 089 533 36 16 wew. 26 http://transport-polska.pl