Czym jest spedycja?

Spedycja jest to usługa, która polega na: wysłaniu lub odbiorze przesyłki zorganizowaniu całości lub części procesu przemieszczania przesyłki wykonywaniu innych czynności związanych z obsługą przesyłki i ich przemieszczaniem (np. poradnictwo transportowe, organizacja ubezpieczenia, przeładunek, składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie, dystrybucja, usługi logistyczne itp.) Usługa spedycji jest wykonywana na podstawie umowy spedycji. Obowiązki i prawa Spedytora podczas wykonywanych przez niego usług spedycji uregulowane są w Kodeksie Cywilnym (głównie art. 794 - 804) oraz w Ogólnych Polskich Warunkach Spedycyjnych (OPWS)

Czym różni się spedytor od przewoźnika?

Spedytor od przewoźnika różni się wykonywanymi czynnościami oraz zakresem odpowiedzialności. Obowiązkiem przewoźnika jest przewóz odpowiednio przygotowanego towaru na określonej trasie. Obowiązkiem spedytora jest zorganizowanie całości lub części trasy przemieszczania przesyłki, tak więc oprócz przewozu zobowiązany jest on do dokonania także pozostałych czynności związanych z przemieszczaniem. Przewoźnik jest odpowiedzialny za towar, przekazany mu podczas transportu. Spedytor jest odpowiedzialny za staranny wybór przewoźnika, który będzie ponosił konsekwencje zniszczenia lub utraty przekazanej mu przesyłki.

Dokumenty związane z przemieszczaniem towarów.

Do przewożonego towaru muszą być dołączone dokumenty, które potwierdzają jego rodzaj, ilość, pochodzenie, status celny etc. Niezależnie od rodzaju transportu są to zwykle: listy przewozowe - krajowy lub międzynarodowy CMR faktura sprzedaży lub pro forma dokumenty magazynowe – WZ, PZ,dokumenty celne, o ile jest to konieczne

Cennik, gdzie go znajdę?

Firma ATL nie posiada jednolitego cennika. Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie i w taki sposób przygotowywane są wyceny. Jeśli chcecie Państwo poznać koszt usługi prosimy o kontakt z naszym działem handlowym, który przygotuje ofertę cenową.

Listy przewozowe w zależności od rodzaju transportu.

List przewozowy w transporcie drogowym - CMR CMR - jest to list przewozowy stosowany w transporcie drogowym. Określa relacje pomiędzy nadawcą, przewoźnikiem a odbiorcą. Został określony na podstawie Konwencji CMR. List przewozowy CMR w procesie przewozowym spełnia funkcje informacyjna, instrukcyjną, legitymującą i dowodową. Zgodnie z konwencją CMR list powinien posiadać przynajmniej trzy oryginalne egzemplarze. Każda ze stron uczestnicząca w procesie przewozowym powinna być w posiadaniu jednego oryginalnego egzemplarza. List przewozowy w transporcie morskim. Konosament (B/L = bill of lading) - jest to dokument stosowany w transporcie morskim. Konosament jest potwierdzeniem przyjęcia towaru na statek w celu przewozu i jednocześnie zobowiązaniem wydania go uprawnionemu odbiorcy w porcie przeznaczenia. Określa on stosunek prawny między przewoźnikiem i odbiorcą towaru. Jest on również dowodem zawarcia umowy o przewóz . List przewozowy w transporcie lotniczym - AWB AWB (Air Way Bill) - jest to lotniczy list przewozowy oznaczony numerem wskazującym jaka linia lotnicza będzie przewoziła przesyłkę. AWB może być jako MAWB (Manifest Air Way Bill) lub jako HAWB (House Air Way Bill). Spedytor wysyłając przesyłki różnych klientów w to samo miejsce przeznaczenia przygotowuje MAWB, wskazując w nim siebie jako wysyłającego, a jako odbiorcę - swojego partnera spedycyjnego w porcie przeznaczenia. MAWB jest przekazywany przewoźnikowi - linii lotniczej. Do MAWB dołączone są HAWB - listy przewozowe, na których nadawcą jest wysyłający towar, a adresatem - odbiorca towaru. Listy HAWB otrzymuje bezpośrednio partner spedycyjny w miejscu przeznaczenia i dzięki temu informuje odbiorcę przesyłki o jej przybyciu.

Uszkodzenie przesyłki w przewozie.

Mimo zachowania najwyższej staranności przez spedytora i przewoźnika, przewożone przesyłki mogą ulec uszkodzeniu. Przy dochodzeniu roszczeń konieczny jest protokół, sporządzany przez przewoźnika lub spedytora, w którym należy opisać sposób uszkodzenia i jego rozmiar. Protokół ten jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie. Szczególnym rodzajem protokołu uszkodzenia jest protokół DMC sporządzany w transporcie lotniczym. Jest on wystawiany przez agenta handlingowego linii lotniczych i jest podstawą do złożenia w ciągu 14 dni od odbioru przesyłki żądania odszkodowania do tego agenta. Do takiego żądania musi być dołączony oryginalny AWB oraz dokument potwierdzający wartość towaru

Spedycja drogowa – najważniejsze definicje.

Spedytor - osoba , która zawodowo, za wynagrodzeniem, podejmuje się we własnym imieniu lecz na rachunek zleceniodawcy lub w imieniu zleceniodawcy wysłania lub odbioru przesyłki, zorganizowania całości lub części procesu przemieszczenia przesyłki oraz innych czynności związanych z obsługą przesyłki i jej przemieszczeniem. CMR - drogowy list przewozowy Karnet TIR -dokument gwarancyjny umożliwiający przewóz towarów celnych w międzynarodowym transporcie drogowym w procedurze tranzytu. Karnet ATA - dokument gwarancyjny na podstawie którego można przewieźć i zgłosić towar do procedury odprawy czasowej. Stosowany głównie przy przewozie towarów przeznaczonych na targi, wystawy itp. Umowa ATP - umowa dotycząca międzynarodowych przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych (ATP) , która została podpisana w Genewie w 1970r. Celem umowy ATP jest poprawa przewozu pod kątem zachowania wysokiej jakości przewożonych towarów . Umowa AETR - umowa dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), która została sporządzona w Genewie w 1970r. Celem umowy AETR jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez regulację istotnych warunków zatrudnienia kierowców w transporcie drogowym.

Ubezpieczenie towaru w przewozie.

Każdy przewoźnik podejmujący towar do przewozu powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika OCP. W czasie przewozu towarów mogą wydarzyć się sytuację , które nie powstaną z winy przewoźnika i wówczas ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania od powstałych strat. Dlatego podmiot zlecający przewoźnikowi przewóz towarów powinien zdecydować się na ewentualne ubezpieczenia ładunku w transporcie na wypadek powstałych zdarzeń w czasie przewozu nie objętych OCP. Dodatkowe ubezpieczenie ładunku powinno być obowiązkowe przy niektórych transakcjach zawartych zgodnie z formułami INCOTERMS 2000.

OPWS

OPWS - Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne - zostały opracowane przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki (uchwała nr 35 Rady z dnia 11.10.2002) oraz aprobowane uchwałą Prezydium KIG z dnia 23.04.2003 nr 59/15/2003. Obowiązują one w stosunkach między Spedytorem i jego Klientem, o ile zostały doręczone przy zawarciu umowy. OPWS 2002 nie dotyczą spedycji pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, kosztowności i innych przedmiotów szczególnie cennych). Treść OPWS 2002 znajduje się tutaj.

Konwencja CMR

International Consignment Not. W transporcie samochodowym bardzo istotnym aktem prawnym umożliwiającym wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego jest umowa o międzynarodowym przewozie drogowym towarów (CMR), która została podpisana w Genewie w 1956r. Polska ratyfikowała ją w 1962r. Konwencja CMR opublikowana została w załączniku do Dziennika Ustaw Nr 49, poz. 238 z 14.09.1962r. Do Konwencji przystąpiły już prawie wszystkie kraje Europy takie jak: Austria, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. W 1999r. około 7.000 polskich przedsiębiorstw przewozowych zajmuje się przewozami międzynarodowymi, posiadając ponad 23 tysiące koncesjonowanych pojazdów samochodowych wykonujących przewozy ładunków, stosuje na co dzień przepisy Konwencji CMR.

Warunki dostawy. Czyli co to jest INCOTERMS 2000.

Warunki dostawy są określane najczęściej na podstawie międzynarodowych oznaczeń INCOTERMS 2000. Incoterms 2000 lub międzynarodowe reguły handlu są zbiorem międzynarodowych warunków sprzedaży. Reguły dzielą koszty, ryzyko i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Incoterms odnoszą się do Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr. Incoterms zajmują się kwestiami związanymi z transportem produktów od sprzedawcy do nabywcy. Obejmuje to przewóz produktów, rozliczenie odpowiedzialności eksportowych i importowych, kto płaci za co, a kto ponosi ryzyko za stan produktów w różnych punktach procesu transportowego. Formuły Incoterms 2000 zostały pogrupowane w cztery kategorie E,F,C,D Szczegółowy opis warunków INCOTERMS znajduje się tutaj.

Odprawa celna - co to jest?

Odprawa celna - czynności prowadzące do zmiany statusu celnego towarów, zwykle wiążą się z koniecznością zapłaty cła, akcyzy lub podatku VAT.
Aby móc zgłosić towar do odpowiedniej procedury celnej lub do nadania odpowiedniego przeznaczenia celnego dokonać tego może przed organami celnymi wyłącznie przedstawiciel w ramach udzielonego mu upoważnienia bezpośredniego lub pośredniego lub osoba zainteresowana bezpośrednio dokonująca obrotu towarowego z zagranicą. Przedstawicielem może być w szczególności agencja celna , spedycja lub przewoźnik reprezentowane za pośrednictwem zatrudnionych agentów celnych. Zgłoszenia celnego, jako przedstawiciel bezpośredni osoby zainteresowanej, może dokonać wyłącznie osoba o której mowa w art. 4 pkt 1 Wspólnotowego kodeksu celnego - jeżeli jest agentem celnym lub jeżeli w jej imieniu czynności przed organem celnym dokonuje upoważniony pracownik wpisany na listę agentów celnych.

Logistyka.

Planowanie, wdrażanie i sterowanie przepływem i przechowywaniem towarów, usług i odpowiednich informacji od miejsca wytworzenia do miejsca konsumpcji w celu spełnienia wymagań klientów. Ograniczenia w przewozie / imporcie /eksporcie ze względu na rodzaj towarów - towary podwójnego zastosowania, niebezpieczne, żywe zwierzęta itp Większość czynności spedycyjnych dotyczy tzw. towarów "general cargo". Jednak niektóre towary wymagają szczególnych procedur przy ich przemieszczaniu. W szczególny sposób traktowane są: zwłoki żywe zwierzęta uzbrojenie towary podwójnego zastosowania towary niebezpieczne (tzw. DGR dla transportu lotniczego lub ADR dla transportu drogowego) towary łatwo psujące się .