Audyt logistyczny to menadżerska ocena stanu logistyki firmy lub jej wydzielonego aspektu np. dystrybucji, magazynu, produkcji.
Audyt wskazuje możliwości usprawnienia procesów logistycznych i podjęcia priorytetowych decyzji biznesowych w firmie. Kluczową wartością audytu jest uwzględnienie wszystkich najważniejszych obszarów logistyki, na które składają się: infrastruktura logistyczna, organizacja logistyki, system logistyczny (łańcuch dostaw, sieć dystrybucji) i systemy informatyczne. Audyt systemu logistycznego w powiązaniu z system oraz sposobem księgowania Cel usługi
  • Rzetelna ocena systemu logistycznego firmy / łańcucha dostaw / sieci dystrybucji / jakości oraz sposobu rozliczania z urzędami skarbowymi oraz celnymi
  • Wyznaczenie priorytetów i podjęcie właściwych i skutecznych decyzji związanych z siecią dystrybucji, łańcuchem dostaw, całością systemu logistycznego, lokalizacją centrów dystrybucji, magazynów, etc., jak również outsourcingiem.
Opis usługi Audyt systemu logistycznego / łańcucha dostaw / sieci dystrybucji reprezentuje w pełni podejście strategiczne do zarządzania przedsiębiorstwem. Obejmuje wszystkie aspekty logistyki przedsiębiorstwa tj. koszty, bezpieczeństwo, elastyczność, traktując je jako czynniki przewagi konkurencyjnej firmy. Powodzenie audytu zależy w dużej mierze od właściwego sformułowania jego celu. Audyt realizowany jest poprzez analizę danych logistycznych i kosztowych, wywiady, obserwacje, warsztaty analityczne i diagnostyczne, jak również weryfikację rekomendacji wraz z kierownictwem firmy. Prezentacja dla zarządu ma na celu przygotowanie firmy do podjęcia istotnych decyzji biznesowych.
Korzyści
  • Pewność informacji (trafna diagnoza)
  • Możliwość podjęcia optymalnej decyzji oszczędzającej czas i pieniądze firmy
  • Skupienie się na priorytetowych działaniach, dających największe efekty
  • Rozwój kompetencji pracowników
  • Benchmarking
  • Redukcja ryzyka podjęcia błędnej decyzji
  • Uniknięcie kosztów związanych z podjęciem błędnej decyzji
  • Odzyskanie czasu pracowników związanych z przygotowywaniem analiz i decyzji